PERSBERICHT

 

aan:                 De redactie-politiek

van:                 Jonge Socialisten in de PvdA (JS) Tilburg

betreft:           Invoering sociale recherche

datum:            23 oktober 2003                                   

pagina’s:         1 (incl. deze)

 

JS-Tilburg pleit voor ‘sociale recherche’

 

Met verbazing hebben de Jonge Socialisten afd. Tilburg kennis genomen van de VVD-plannen betreffende ‘verplicht werken in de bijstand’. Het is ons duidelijk dat de VVD alle mensen met een bijstandsuitkering over één kam scheert, terwijl de redenen van afhankelijkheid van een uitkering heel divers kunnen zijn. De JS zal de PvdA-fractie donderdagavond 23 oktober wijzen op de gevaren van dit plan en ze oproepen om te kiezen voor een ‘sociale recherche’.

 

Op 1-1-2004 treedt de wet Werk en Bijstand in werking. Er gaat veel veranderen en de mensen met een uitkering krijgen een grotere verantwoordelijkheid. Men is verplicht alles te doen om in de eigen kosten van bestaan te voorzien. Als we de VVD mogen geloven, dan werkt iedereen die een uitkering heeft zwart, maar zo zit het dus niet in elkaar. Natuurlijk zullen enkelen dat doen, maar dan is het zaak om die mensen eruit te pikken en hun uitkering te beëindigen en niet iedereen aan te pakken.

 

De Jonge Socialisten in de PvdA vinden de invoering van een ‘sociale recherche’veel effectiever. Dat betekent dat mensen van de sociale dienst onverwacht huisbezoeken kunnen afleggen en daarover rapporteren. Op het moment dat iemand aangeeft geen bezittingen en/of auto te hebben en het blijkt er toch te zijn, dan zal gevraagd worden de herkomst van deze aanschaffingen te bepalen. Kan de persoon dit niet verklaren, dan wordt de uitkering ingetrokken. Een ander voorbeeld is dat een sociale recherche bij een uitkeringsgerechtigde aanbellen terwijl deze aan’t werken is. Ook dan is het logisch dat een uitkering wordt stopgezet, wanneer dit niet is doorgegeven. Het voordeel hiervan is dat casemanagers en anderen bij Sociale Zaken kunnen bepalen bij wie deze bezoeken worden afgelegd. Zo pak je de mensen waarvan de verwachting heerst dat ze niet alles eerlijk doorgeven en niet iedereen. Dit is dus een effectieve bestrijding van fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de regelingen ingevolge de sociale-zekerheidswetten. Daarnaast zal het gevoel dat er een ‘sociaal rechercheur op bezoek kan komen mogelijke fraude ontmoedigen. Men loopt immers het risico de uitkering kwijt te raken.

 

In Amsterdam is gebleken dat op deze manier ontzettend veel fraudeurs gepakt kunnen worden. Aangezien de uitkeringen dan acuut beëindigd worden zal dit de gemeente Tilburg waarschijnlijk veel geld opleveren. JS-Tilburg vindt het belangrijk dat dit geld wordt besteed aan de mensen met een bijstandsuitkering die ingedeeld zijn in lagere fasen. Deze mensen zullen bij het traject dat naar een baan moet leiden door de nieuwe WWB minder prioriteit krijgen. We spreken dan over moeders met een zorgtaak, ouderen en mensen met fysieke en psychische problemen die niet zondermeer alle werkzaamheden kunnen verrichten. Voor deze mensen is het ook belangrijk dat er mogelijkheden zijn om een sociaal activeringstraject te volgen.

 

Donderdag 23 oktober zal tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de PvdA aan de fractie gevraagd worden om dit initiatief te steunen. Wij zijn van mening dat dit een veel ‘socialere’ oplossing is dan de voorstellen van de VVD. We hopen dan ook dat de PvdA volgende week maandag tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij met een tegenvoorstel zal komen.

 

---------------------------------------------- Einde persbericht  -----------------------------------------------------

 

Voor meer informatie Jonge Socialisten in de PvdA

Daan Cobelens (contactpersoon en woordvoerder)                            06-22144094  of daancobelens@hotmail.com