Motie Haffmans inzake informatievoorziening m.b.t. de frauderisicoprofielen SD

 

(n.a.v. agendapunt 7A van de raad 22-6: huisbezoeken van de Sociale Dienst Amsterdam)

 

 

20 juni 2005

Aan de Gemeenteraad

 

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

 

De Raad,

 

Gehoord de discussie over de huisbezoeken van de Sociale Dienst Amsterdam

(agendapunt 7A);

 

Constaterende:

-     dat de Sociale Dienst Amsterdam heeft besloten niet alle uitkeringsgerechtigden, maar slechts de helft van hen te controleren middels een onaangekondigd huisbezoek;

-     dat daartoe zogenaamde ‘frauderisicoprofielen’ worden opgesteld om te bepalen wie met een huisbezoek wordt geconfronteerd en wie niet;

 

Overwegende:

-     dat het middel onaangekondigd huisbezoek een ingrijpend middel is om de rechtmatigheid van de uitkering te controleren;

-     dat dit middel maatschappelijk veel vragen oproept;

-     dat bij dit middel uiterste zorgvuldigheid betracht moet worden;

-     dat zowel politiek als burgers vertrouwen moeten kunnen hebben dat de samenstelling van de frauderisicoprofielen op juiste gronden wordt gemaakt;

-     dat voor de Gemeenteraad inzichtelijk moet zijn hoe mensen op basis van welke criteria worden ingedeeld bij de groep met een verhoogd frauderisicoprofiel, kortom hoe de frauderisicoprofielen zijn opgebouwd.

-     dat het college van Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 169 van de Gemeentewet een informatieplicht heeft om zo de controle op haar beleid door de gemeenteraad mogelijk te maken;

-     dat het onthouden van informatie vanwege strijd met het openbaar belang hier niet aan de orde is omdat de informatie ook vertrouwelijk gegeven kan worden;

-     dat in eerdere gevallen de Gemeenteraad vertrouwelijk is geďnformeerd waarbij grotere belangen speelde.

 

Besluit:

 

dat het college van Burgemeester en Wethouders de Gemeenteraad onverwijld al dan niet vertrouwelijk toegang geeft tot informatie over de samenstelling van de frauderisicoprofielen t.b.v. de onaangekondigde huisbezoeken door de Sociale Dienst.

 

 

                                                                                 Het lid van de Gemeenteraad,

                                

                                                                                 Jupijn Haffmans