Bezoekadres

Stadhuis, Amstel 1

1011 PN  Amsterdam


Postbus 202

1000 AE  Amsterdam

Telefoon 020 552 9111

Fax 020 552 3426

www.amsterdam.nl


 

Directie Stedelijke Bestuursadvisering

 


Retouradres: BDA, Postbus 202, 1000 AE  Amsterdam


     

De leden van de raadscommissie voor Werk en Inkomen

     

     

     

     


Datum                                       25 november 2004

Ons kenmerk                                 

Uw kenmerk                                  

Behandeld door                        Wim Husers/Robert Hielckert

Doorkiesnummer                      020- 346 4977

Faxnummer                              --

E-mail                                        wim.husers@sociale-dienst.amsterdam.nl

 

Bijlage                                       Juridisch kader Huisbezoeken, cijfers resultaten De Poort 3e kwartaal

Kopie aan                                  

 

Onderwerp                              Informatie Huisbezoeken

 

 

,

 


 
Ten behoeve van uw vergadering van 9 december 2004, zend ik u hierbij het “Juridisch Kader van de huisbezoeken in het kader van Klant in Beeld” die plaatsvinden binnen het project “Klant in Beeld”, alsmede een uittreksel van de kwartaalrapportage derde kwartaal van de SDA met betrekking tot de resultaten van de poortwachtersfunctie, waarvan de huisbezoeken een essentieel onderdeel vormen.

 

De huisbezoeken in het kader van “Klant in Beeld” worden gedaan bij klanten met een lopende uitkering. Het juridisch kader is tot stand gekomen na advies van de gemeente-advocaat en de afdeling Juridische zaken van de Sociale Dienst.

 

In dit kader informeer ik u over het volgende.

In de u bekende pilot in Nieuw-West werd bij elke aanvraag voor levensonderhoud, die stand hield na de dienstverlening door het CWI en de administratieve intake, een huisbezoek afgelegd om de juistheid van door de klant verstrekte gegevens omtrent de woon- en gezinssituatie vast te kunnen stellen.

 

Naar aanleiding van de resultaten van de Pilot in Nieuw-West (een substantieel deel van de aanvragen werd afgewezen op grond van feiten die tijdens het huisbezoek naar voren kwamen) heeft mijn ambtsvoorganger besloten ook bij klanten met een lopende uitkering een huisbezoek te laten verrichten. Deze aanpak is ook aangegeven in de business case DWI die door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze aanpak wordt projectmatig uitgevoerd onder de naam “Klant in Beeld”.

 

“Klant in Beeld” heeft een aantal doelstellingen, te weten: vaststellen recht- en doelmatigheid, overheveling van Abw naar WWB, papieren en geautomatiseerde dossiers op orde, transitie van dossiers en uitkeringen naar DWI en signalering van eventuele symptomen van armoede. Uiteindelijk moet dit leiden tot reductie van het klantenbestand door fraudebestrijding en uitstroomtrajecten naar werk.

 

In het verleden werd de beoordeling van recht- en doelmatigheid gedaan binnen de zogenaamde heronderzoeken. Deze werden afwisselend schriftelijk of mondeling (op kantoor) gedaan. Van een belangrijke mogelijkheid om de werkelijke woon- en gezinssituatie te verifiëren, het afleggen van een huisbezoek, werd toen weinig tot geen gebruik gemaakt.

 

Momenteel wordt in drie regio’s proefgedraaid met “Klant in Beeld”. Tot nu zijn er circa 700 huisbezoeken afgelegd. Ongeveer 10% van de uitkeringen is als gevolg van bevindingen bij het huisbezoek beëindigd. Geen enkel huisbezoek heeft incidenten opgeleverd. Twee klanten hebben medewerking geweigerd. De meest in het oog springende redenen van beëindiging zijn het niet wonen op het aangegeven adres en samenwoning. Een substantieel aantal trajectplannen naar werk of maatschappelijke participatie is in klant in beeld ingezet. Bij de proef in Zuid was dat in 25% van de gevallen.

 

Samen met een evenredig strenge aanpak aan de ‘poort’ ontstaat een sluitende aanpak van (woon)fraude en zal het mogelijk zijn deze klanten, waar noodzakelijk, structureel buiten de uitkering te houden.

 

In de media verschijnen berichten over de huisbezoeken, onder andere in de ‘MUG’, waarin wordt gewezen op artikel 8 van de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en een uitspraak van de Centrale raad van Beroep. Uit beide kan worden afgeleid dat een huisbezoek een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer, die gerechtvaardigd is als er noodzaak bestaat deze huisbezoeken te verrichten. Met betrekking tot deze noodzaak kan in het algemeen worden gesteld dat in de huidige maatschappelijke context deze noodzaak aanwezig is. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat in een flink aantal gevallen fraude met uitkeringen wordt gepleegd. De Sociale Dienst Amsterdam doet er alles aan om fraude op te sporen, onder andere door middel van bestandskoppelingen met andere instanties. De gegevens die daaruit naar voren komen leiden tot verder onderzoek. Echter,  woon- en gezinsfraude zijn slechts in beperkte mate uit systemen naar boven te halen. Voor deze vormen van fraude is het daarom noodzakelijk controles te verrichten door middel van huisbezoeken.

 

De algemene noodzaak voor het verrichten van huisbezoeken, voor wat betreft de beoordeling van de rechtmatigheid met betrekking tot lopende uitkeringen, geeft echter onvoldoende juridische grond bij alle klanten het huisbezoek af te dwingen. Om dat te kunnen afdwingen zal er sprake moeten zijn van een gegrond vermoeden van fraude. Het juridisch kader dat nu voor u ligt geeft daar invulling aan. Dit juridisch kader betreft alleen de klanten die reeds een uitkering ontvangen. Strekking is dat huisbezoeken alleen kunnen worden afgedwongen bij een  vermoeden van fraude. Ontbreekt dat vermoeden, dan kan het huisbezoek alleen worden gedaan met medewerking van de klant. Weigert de klant, dan heeft dat geen consequenties voor de uitkering. Wel blijft overeind dat klanten die het huisbezoek weigeren, verplicht worden mee  te werken aan het rechtmatigheidonderzoek. Zij worden opgeroepen voor een afspraak op kantoor en hen wordt verzocht een aantal documenten mee te nemen waaruit aspecten van rechtmatigheid kunnen worden gehaald, b.v. giro- en bankafschriften, huurnota’s.

Voor huisbezoeken bij aanvraag voor levensonderhoud, zijn er ruimere juridische mogelijkheden. Het verschil tussen deze huisbezoeken en die bij klanten met een lopende uitkering zit in het gegeven dat bij aanvragen de rechtmatigheid in al zijn facetten nog moet worden beoordeeld. Dat houdt in dat voor de beoordeling van het recht op uitkering een huisbezoek als een essentieel aspect van het onderzoek beschouwd kan worden.

 

Naast het beoordelen van de rechtmatigheid van de uitkering worden tijdens  het huisbezoek bij klanten met een lopende uitkering de aspecten werk, zorg en armoede meegenomen. Dat wordt gedaan om een aantal redenen. Het bevordert ten eerste een efficiënte en integrale aanpak van “Klant in Beeld”. Met betrekking tot werk kunnen lopende verplichtingen worden geactualiseerd of nieuwe trajecten worden ingezet en ten slotte wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid om de thuissituatie van de klant te beoordelen op behoefte aan zorg en bijzondere bijstand. Dit is de reden dat het huisbezoek wordt gedaan door een handhavingspecialist, voor het onderdeel rechtmatigheid, en een medewerker dienstverlening voor de aspecten werk, zorg en armoede.

Het is dus onjuist, dat, zoals valt te lezen in het hiervoor genoemde artikel in de ‘MUG’, de handhavingspecialist de functie van ‘hulpverlener’ heeft. Bij aanvragen van levensonderhoud wordt het doel van het huisbezoek beperkt tot een onderdeel van de controle op het aspect rechtmatigheid.

 

Ik acht het van groot belang dat de huisbezoeken correct en zakelijk worden gedaan. De aspecten daarvan ziet u onder andere terug in het juridisch kader. Om de correcte uitvoering verder te waarborgen is er gekozen voor een projectmatige aanpak, waarbij door de projectleiding onder andere strak wordt toegezien op het naleven van regels die zijn vastgelegd in het juridisch kader en de werkvoorschriften “Klant in Beeld”. Bovendien worden de medewerkers die de huisbezoeken verrichten hiervoor opgeleid.

 

Al met al ben ik van mening dat het doen van huisbezoeken en de wijze waarop noodzakelijk is en dat middel moet worden gecontinueerd.

 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

A. Aboutaleb

Wethouder Werk en Inkomen