Verslag

 
sociale dienst amsterdam

 

 

 

 

††††††††††††††† Bespreking†††††††††† Overleg Sociale Dienst en CliŽntenraad

 

Datum bespreking12 oktober 2004

 

††††††††††††††† Datum opmaak††††† 15 oktober 2004 / vastgesteld 14 december 2004

 

††††††††††††††† Opgemaakt door††† Andrť Verbart

 

††††††††††††††† Bijlage(n)

 

††††††††††††††† Deelnemers††††††††† Dhr. Mendel, dhr. B.A.W. Winkel, dhr. J.W. ter Bruggen, dhr. H. Kroon, dhr. F.A.M. Segers, dhr. Bijma, mw. J. van der Vliet, dhr. T. Veenboer, mw. J. Plukker en de heer Marsman

††††††††††††††††††††††† Dhr. M. Masthoff, mw. J. Moulijn, dhr. C. Hulsman

 

††††††††††††††† Afschrift aan††††††† divers

 

1.       Opening en vaststelling agenda

 

         Dhr. Mendel, onafhankelijke voorzitter van het overleg, opent de vergadering, die deze keer plaatsvindt in het auditorium van Triade. De geluidskwaliteit gedurende het overleg laat te wensen over.

 

         De voorzitter zal de aanwezigen op de publieke tribune, aanwezig om te protesteren tegen huisbezoeken, het woord geven bij agendapunt Werkinstructie Huisbezoek ďKlant in BeeldĒ, bij wijze van uitzondering. Dhr. Ter Bruggen is van mening dat dit ongepast is. Huisbezoek wordt agendapunt 2; ďVerslag 10 augustusĒ wordt agendapunt 3.

 

         Agendapunt 7 Betalen op maat vervalt.

 

2.       Werkinstructie Huisbezoek ďKlant in BeeldĒ

 

         Dhr. P. van de Lende spreekt namens de Bijstandsbond, de Werklozen Belangen Vereniging en Komitee Vrouwen in de Bijstand, en meldt dat onder cliŽnten grote onrust is ontstaan over de huisbezoeken, waarbij, aldus spreker, mensen die niets verkeerd hebben gedaan op onaanvaardbare wijze worden aangetast in hun persoonlijke integriteit en hun privacy. Aan het college van B & W wordt middels een brief verzocht de huisbezoeken op te schorten in afwachting van de ontstane discussie en eventueel een gerechtelijke uitspraak. Er wordt een verklaring uitgedeeld tegen het huisbezoek, opgesteld door de Werklozen Belangen Vereniging, Komitee Vrouwen in de Bijstand, en de Bijstandsbond.

 

         Dhr. Masthoff deelt mee dat het document Huisbezoek, meegestuurd met de agenda, niet meer actueel is. Het is vervangen door het document ďJuridisch kader huisbezoeken in het kader van ĎKlant in BeeldíĒ, dat zeer recentelijk is vastgesteld en zojuist is uitgedeeld. De leden van de cliŽntenraad hebben het nieuwe stuk dus nog niet kunnen bestuderen, en voelen zich hierdoor benadeeld. Op voorstel van dhr. Mendel geven de leden reacties op het nu verouderde document.

 

         Dhr. Ter Bruggen dankt de aanwezigen op de publieke tribune voor de opkomst i.v.m. het agendapunt huisbezoek. Hij vraagt dhr. Masthoff waarom het document Huisbezoek als paginering 27 t/m 37 heeft, mist er een gedeelte? Hij vraagt tevens naar de voorwaarden van het omgevingsonderzoek.
Dhr. Masthoff antwoordt dat pp. 27 t/m 37 het volledige protocol huisbezoek bevatten. Het omgevingsinterview wordt uitgebreid behandeld in het uitgedeelde ďJuridisch kaderĒ, blz. 4\9.

 

         Dhr. Winkel begrijpt de sociale onrust die huisbezoeken oproepen, en vraagt of er bij huisbezoeken voor gehandicapten die een aanvullende uitkering hebben rekening gehouden kan worden met hun geringe mobiliteit, door een vooraankondiging van het huisbezoek.
Dhr. Masthoff antwoordt dat er altijd naar een praktische oplossing gezocht wordt, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding.

 

         Dhr. Veenboer is van mening dat de gekozen aanpak cliŽnten discrimineert door er van uit te gaan dat een huisbezoek nodig is ook als er geen aanwijzing is dat de thuissituatie zoals de cliŽnt die opgeeft niet betrouwbaar is. Dhr. Veenboer is van mening dat door het huisbezoek wetten en regels worden overtreden, en dat het huisbezoek feitelijk een huiszoeking en opsporing behelst. Een goede intake zou zijns inziens het huisbezoek overbodig maken.
Dhr. Masthoff is van mening dat bij het huisbezoek geen sprake is van discriminatie maar van controle zoals de politiek die wenst. Hij mist de onderbouwing voor de aantijgingen van overtreding van wetten en verdragen.

 

         Mw. Plukker mist in de gedragregels betreffende het toestemming vragen om in alle kamers te kijken, de vermelding dat er in kamers die verhuurd worden helemaal niet gekeken dient te worden, en dus ook geen toestemming gevraagd moet worden.
Dhr. Masthoff antwoordt dat de cliŽnt toestemming kan weigeren, ook voor die kamers.

 

         Dhr. Marsman van de CliŽntenbond GGZ geeft aan dat ook het cliŽntenplatform signalen van onrust en paniek doorgeeft. Men is met name bang voor misinterpretatie bij het huisbezoek.
Dhr. Masthoff antwoordt dat voor de grote groep cliŽnten die bekend zijn bij het CED, er in elk geval extra expertise aanwezig is. Dhr. Marsman benadrukt vervolgens dat er een grote groep is met ambulante zorg maar niet dakloos die zich met moeite stand houdt. Dhr. Masthoff zegt dat er met de omstandigheden van deze cliŽnten rekening wordt gehouden.

 

         Dhr. Kroon vraagt of de wethouder de bedenker is van de huisbezoeken. Dhr. Kroon is van mening dat het huisbezoek doet denken aan de tijd van de armenzorg, en getuigt van rechteloosheid, waarbij de methode van inval suggereert dat rondom iedere cliŽnt een dossier van strafbare feiten is opgebouwd.
Dhr. Masthoff antwoordt dat de gemeenteraad in 2003 besloten heeft tot huisbezoek bij aanvraag levensonderhoud in de pilot Nieuw West. In de pilot bleek dat door de nieuwe werkwijze veel minder aanvragen tot een uitkering leidden, nl. slechts 54 van de 100. Dit is deels het gevolg van het huisbezoek, maar bijv. ook doordat sprake is van een vermogen. Na een evaluatie en bespreking in de commissie heeft de gemeenteraad vervolgens besloten het huisbezoek gemeentebreed te gaan invoeren. De discussie over de wenselijkheid van huisbezoeken hoort dus bij de politiek. Ook het huisbezoek in het kader van het project Klant in beeld (zonder dat sprake is van een nieuwe aanvraag) is het gevolg van besluitvorming door de gemeenteraad. Klant in beeld onderzoekt de rechtmatigheid van de uitkering door controle van dossiers, en neemt voor de overgang naar DWI een WWB-besluit. Naar de huidige schatting zal bij ongeveer de helft van de dossiers ook een huisbezoek plaatsvinden. Bij het huisbezoek wordt de cliŽnt bij eventueel aangetroffen armoede gewezen op de voorzieningen, en wordt gekeken naar het activeringstraject. Het bestand van de cliŽnten wordt geleidelijk van de SDA naar de DWI overgeheveld.

 

         Mw. Van der Vliet vraagt differentiatie van de gegevens uit de pilot Nieuw West: in hoeverre werden bijvoorbeeld geen uitkeringen verstrekt als gevolg van fraude?
Dhr. Masthoff antwoordt dat die differentiatie niet bekend is. Overigens valt de pilot Nieuw West niet onder dhr. Masthoff maar onder de projectleider, die verslag heeft uitgebracht aan de raad.

 

         Mw. Van der Vliet vraagt waarom de sociaal rechercheur zo gemakkelijk wordt ingezet. Het omgevingsinterview vindt momenteel alleen plaats bij een vermoeden van fraude, mw. Van der Vliet hoop dat dit zo blijft. Zij vraagt wat de termijn is voor de aanlevering van ontbrekende stukken door de cliŽnt. Zij vraagt of het inzien van giro- en bankvoorschriften achterwege kan blijven, aangezien die inzage niet strikt is voorgeschreven. Tenslotte vraagt zij naar de basis voor de risicoprofielen en vraagt ze of een huisbezoek ook ís avonds kan plaatsvinden.
Dhr. Masthoff antwoordt dat de sociaal rechercheur alleen ingezet wordt bij een vermoeden van fraude. In de andere gevallen vinden de huisbezoeken plaats door medewerkers dienstverlening en medewerkers van de afdeling Handhaving. Het omgevingsinterview vindt alleen plaats bij een vermoeden van fraude. N.a.v. een presentatie die dhr. Masthoff vandaag heeft bijgewoond over risicoprofielen verwacht dhr. Masthoff een huisbezoek bij hoogstens 50% van de dossiers. Een huisbezoek kan ís avonds plaatsvinden.

 

         Dhr. Mendel stelt voor het document ďJuridisch kader huisbezoeken in het kader van ĎKlant in BeeldíĒ de volgende keer te behandelen met betrekking tot veranderingen in dit document t.o.v. het verouderde concept ďHuisbezoekĒ (actie mw. Van Tiggelen).

 

3.       Verslag 10 augustus en actielijst

 

         Ad blz. 9, voorlaatste alinea en actiepunt ďrapporteren over eventueel beslag op compensatie ziekenfondspremieĒ vraagt dhr. Segers meer duidelijkheid. Dit punt wordt behandeld n.a.v. de actielijst.

 

         De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

3a. Actielijst

 

         Ad actiepunt ďInformatie over klant in beeld aan cliŽntenraad aanbiedenĒ: Het document ďJuridisch kader huisbezoeken in het kader van ĎKlant in BeeldíĒ is uitgedeeld bij het begin van de vergadering. Dhr. Masthoff meldt dat deze week (week 42) het voorstel voor de uitrol van Klant in beeld aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd. Wanneer de ondernemingsraad met het voorstel heeft ingestemd, zal een schriftelijke samenvatting van de uitrol Klant in beeld aan de cliŽntenraad worden gegeven (actie mw. Van Tiggelen).

 

         Ad actiepunt ďrapport cliŽntenparticipatie DWI met stappenplan voor overgang naar DWI agenderenĒ: Het rapport ďTien Bouwstenen voor een optimale cliŽntenparticipatie bij DWIĒ en de schriftelijke reactie van dhr. Masthoff d.d. 11 oktober worden uitgedeeld. Het actiepunt wordt geschrapt. De cliŽntenraad bespreekt de brief op dinsdag 19 oktober en geeft dan een reactie; bij hoge uitzondering zal dhr. Mendel bij dit overleg van de cliŽntenraad aanwezig zijn.

 

         Ad actiepunt ďProblemen rondom plusvoorziening 65+ onderzoekenĒ: Dhr. Hulsman heeft middels een memo d.d. 11 augustus verslag gedaan van de afhandeling van aanvragen van de plusvoorziening voor ouderen. In het memo staat dat mensen die niet tot de vaste SDA-cliŽnten behoren maar wel bij de dienst bekend zijn (bijv. uit vorige toekenningen), betaling rond 1 oktober kunnen verwachten. Mw. Plukker meldt dat de betaling nog niet gedaan is. Dhr. Hulsman antwoordt dat volgens de laatste informatie de betaling deze maand alsnog zal plaatsvinden.

 

         Ad actiepunt ďRapporteren over eventueel beslag op compensatie ziekenfondspremieĒ: Dhr. Hulsman heeft middels een memo d.d. 11 augustus gerapporteerd. Op een vraag van dhr. Segers bevestigt dhr. Hulsman dat de kosten van de ziekenfondspremie meetellen voor de berekening voor de beslagname, en dat derhalve ook de compensatie van de premiestijging meetelt; de beslaglegger heeft door die compensatie meer ruimte voor beslaglegging.

 

         De actielijst is bijgewerkt.

 

3b. Mededelingen

 

         Stand van zaken schuldhulpverlening: Dhr. Masthoff deelt mee dat er 1300 extra schuldhulpverleningstrajecten zijn ingekocht met een optie voor nog 300 trajecten. Dit betekent dat de wachtlijst weggewerkt wordt met een snelheid van 85 per week. Volgens de planning zal de wachtlijst medio januari 2005 geheel weggewerkt zijn. De brief van dhr. Masthoff aan de raadscommissie over de schuldhulpverlening en wachtlijst zal in kopie aan de cliŽntenraad gegeven worden (actie mw. Van Tiggelen). N.a.v. een vraag van dhr. Bijma meldt dhr. Masthoff dat het aantal aanvragen voor schuldhulp momenteel lijkt te stabiliseren. Hij vermeldt ook dat in het overleg met de wethouders de mogelijkheid besproken wordt om via tv-reclames voorlichting te geven over het vermijden van schulden.

 

4.       Beveiligingsmaatregelen locatie Herengracht / CED

 

         Dhr. Masthoff meldt dat op de locatie Herengracht een detectiepoort is aangebracht. De betalingen door de CED aan daklozen vinden plaats op de Herengracht. Er zal een passysteem komen voor het opnemen van geld door daklozen, om een congregatie van dealers bij de plek van uitbetaling te voorkomen. Ook in Marktplein Zuidoost is een detectiepoort aangebracht nadat daar enkele weken geleden een medewerkster van de GG&GD zwaar gewond is geraakt toen ze werd neergestoken.

 

         Dhr. Kroon meldt dat na de installatie van de detectiepoort op de Herengracht er toch ook nog gevisiteerd wordt door de bewaker. Dit verbaast dhr. Masthoff, hij doet navraag hierover en laat zijn bevindingen als noot opnemen in het verslag van dit overleg (actie mw. Van Tiggelen).

Note: visitatie vindt plaats als het detectiesysteem een signaal afgeeft.

 

         N.a.v. een vraag van dhr. Segers over de budgetteringsregeling antwoordt dhr. Masthoff dat die los staat van de invoering van pasjes, en hij stelt voor de budgetteringsregeling buiten dit overleg te bespreken.

 

         Mw. Van der Vliet ervoer een gebrek aan privacy op de Herengracht door de inzage in haar spullen, en vraagt of veiligheidsglas geen beter alternatief is voor een detectiepoort.
Dhr. Masthoff antwoordt dat niet alleen de medewerkers beschermd moeten worden, maar ook de andere aanwezige cliŽnten. Bovendien werkt veiligheidsglas averechts omdat de cliŽnt dan een grote en irriterende afstand ervaart t.o.v. de medewerkers.

 

         De aanwezigen op de publieke tribune i.v.m. het agendapunt huisbezoek, geven gedurende het overleg ongevraagd commentaren. Op verzoek van de voorzitter vertrekken zij; er wordt gepauzeerd.

 

5.       Wet Kinderopvang

 

         Dhr. Masthoff geeft een toelichting op de nieuwe wet kinderopvang die op 1 januari 2005 van kracht wordt. Onder de nieuwe wet wordt kinderopvang gefinancierd door 3 partijen: ouder, werkgever en overheid. Over de wijze van uitvoering wordt momenteel overleg gevoerd. Ouders die geen werkgever hebben, kunnen recht hebben op extra financiering door gemeente of UWV, waardoor geen of een kleine eigen bijdrage overblijft. SDA/DWI coŲrdineert de kinderopvang namens de gemeente. Alle betrokken cliŽnten worden geÔnformeerd en krijgen een oproep om een aanvraag in te dienen tussen nu 12 oktober en 1 december. Ook niet-cliŽnten zoals inburgeraars, studenten en tienermoeders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvang.

 

         Dhr. Winkel stelt dat de kwantiteit kinderopvang in de eerste helft van 2004 is gedaald, en vraagt naar de verwachte ontwikkeling in 2005.
Dhr. Hulsman antwoordt dat de dalende kwantiteit kinderopvang gold voor die opvang die de SDA voor klanten regelde. Dit was het gevolg van opschoningsacties van bestaande bestanden. Dhr. Masthoff vult aan dat instituten voor kinderopvang bezig zijn met prijsverhoging. Dhr. Mendel meldt, door ervaring opgedaan in een andere hoedanigheid, dat voor niet-SDA-klanten dit wel problematisch is.

 

         Dhr. Masthoff wijst erop dat in Triade kinderopvang aanwezig is.

 

6.        Samenwerking tussen de Zorg en Sociale Zekerheid

 

         Dhr. Masthoff bedankt de cliŽntenraad voor het advies over de nota ďSamenwerking tussen de Zorg en de Sociale ZekerheidĒ, en beschouwt het advies als een motie van ondersteuning en bewijs van gedeelde zorgen. De nota beoogt de vangnetten van SDA en GG&GD aan elkaar te koppelen. Dhr. Masthoff zegt de cliŽntenraad toe hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen. De brief over bijstand in natura die de SDA naar de raadscommissie stuurt zal in kopie naar de cliŽntenraad gaan (actie mw. Van Tiggelen).

 

7.        Rondvraag en sluiting

 

         Dhr. Bijma vraagt hoe de SDA kan inspelen op de armoede onder minima, bijv. onder ouderen met AOW en een kleine aanvullende uitkering.
Dhr. Masthoff antwoordt dat het gemeentebestuur het armoedebeleid structureel wil maken, maar van het rijk hiervoor geen structurele financiering krijgt. Vanuit de G4 is aan het rijk gevraagd het geld voor armoedebeleid structureel te maken en het bedrag te verhogen.

 

         Dhr. Ter Bruggen vraagt naar de gevolgen van een uitspraak van de rechter inzake het niet verstrekken van een uitkering aan een cliŽnt zonder vaste domicilie, waarin de rechter bepaalde dat de uitkering voorlopig verstrekt moest worden.
Dhr. Masthoff acht het niet raadzaam hier een incidentele rechterlijke uitspraak te gaan bespreken. Het ontbreken van een vaste domicilie is geen voldoende reden om geen uitkering te verstrekken.

 

         Mw. Van der Vliet meldt dat de politie Noord nog geen reactie heeft gegeven op het verzoek van de cliŽntenraad om een kopie van het convenant tussen SDA en politie Noord.

 

         Dhr. Winkel weet dat de rolstoeltoegankelijkheid van de Marktpleinen goed is, maar vraagt hoe het ermee staat op de andere regiokantoren.
Dhr. Masthoff vraagt het na en meldt het aan de cliŽntenraad. Op verzoek zal hij tevens nagaan of de aanwezigheid van cameratoezicht bij de ingang gemeld dient te worden (actie dhr Masthoff / mw. Van Tiggelen).

 

         Mw. Van der Vliet vraagt waarom deeltijdwerkers geen fietsvergoeding van de SDA krijgen.
Dhr. Hulsman antwoordt dat relevant is of de cliŽnt onder de bijverdienregeling valt. Dhr. Hulsman overlegt met mw. Van der Vliet buiten dit overleg.

 

         Dhr. Masthoff sluit de vergadering.

 

Het volgende overleg cliŽntenraad-SDA vindt plaats op 14 december.


 

Actielijst

 

 

Afhandeling

Informatie over de uitrol klantmanagement aan cliŽnten aanbieden via Sociale Dienst Post

SDA

08-06-2004

 

ďJuridisch kader huisbezoeken in het kader van ĎKlant in BeeldíĒ agenderen

SDA

12-10-2004

14-12-04

schriftelijke samenvatting uitrol Klant in beeld aan de cliŽntenraad geven

SDA

12-10-2004

 

kopie brief dhr. Masthoff aan raadscommissie over schuldhulpverlening aan cliŽntenraad geven

SDA

12-10-2004

14-12-04

informatie over visiteren in Centrum

SDA

12-10-2004

14-12-04

kopie SDA-brief over bijstand in natura aan raadscommissie aan cliŽntenraad geven

SDA

12-10-2004

14-12-04

rapporteren over rolstoeltoegankelijkheid regiokantoren

SDA

12-10-2004