Verslag

 
sociale dienst amsterdam

 

 

 

 

††††††††††††††† Bespreking†††††††††† Overleg Sociale Dienst en CliŽntenraad

 

Datum bespreking14 december 2004

 

††††††††††††††† Datum opmaak††††† 17 december 2004

 

††††††††††††††† Opgemaakt door††† Andrť Verbart

 

††††††††††††††† Bijlage(n)

 

††††††††††††††† Deelnemers††††††††† Dhr. Mendel, dhr. B.A.W. Winkel, dhr. J.W. ter Bruggen, dhr. H. Kroon, dhr. F.A.M. Segers (met bericht verlaat), dhr. Bijma, mw. J. van der Vliet, dhr. T. Veenboer, mw. J. Plukker, dhr. E. Marsman

††††††††††††††††††††††† Dhr. M. Masthoff, mw. A. van Tiggelen, dhr. C. Hulsman, dhr. W. Husers

 

††††††††††††††† Afschrift aan††††††† divers

 

1.       Opening en vaststelling agenda

 

         Aan de agenda wordt toegevoegd, onder Mededelingen: Verordening cliŽntenparticipatie DWI.

 

2.       Verslag 12 oktober 2004

 

         Correctie blz 1, Deelnemers: Onder de deelnemers dient ook genoemd te worden dhr. E. Marsman.

 

         Correctie blz. 7, 3e alinea: ďDhr. Te WinkelĒ moet zijn ďDhr. WinkelĒ.

 

2a. Actielijst

 

         Ad actiepunten ďInformatie over de uitrol klantmanagement aan cliŽnten aanbieden via Sociale Dienst PostĒ en ī schriftelijke samenvatting uitrol Klant in beeld aan de cliŽntenraad gevenĒ: Deze informatie is nog niet beschikbaar, actiepunten blijven gehandhaafd.

 

         De actielijst is bijgewerkt.

 

2b. Mededelingen

 

         Wijziging pakket Agis ziektekostenverzekering per januari 2005:

 

Dhr.Hulsman deelt mee dat in 2005 de premies van de aanvullende verzekeringen AV en AV Plus lager worden door een bijdrage van de gemeente. Daar staat tgenenover dat de nominale maandpremie verhoogd wordt met Ä 5,50 in verband met de no-claim-regeling. Afhankelijk van de zorgconsumptie kan de cliŽnt een teruggaaf ontvangen na afloop van het verzekeringsjaar. De gemeenteraad neemt morgen 16 december bij de begrotingsbehandeling 2005 een beslissing over de premiecompensatie 2005. Het voorstel is om (vanwege de afgenomen armoedemiddelen) 50% van de premieverhoging te compenseren; dit jaar werd 100% gecompenseerd.

Op een vraag van dhr. Marsman antwoordt dhr. Hulsman dat de no-claim-regeling geen betrekking heeft op de aanvullende verstrekkingen.

Mw. Plukker stelt dat chronisch zieken hun zorgconsumptie niet kunnen beperken. Dhr. Hulsman antwoordt dat de no-claim-regeling rijksbeleid is. CliŽnten van de SDA kunnen wel gebruik maken van de regeling chronisch zieken.

 

Op een vraag van dhr. Ter Bruggen antwoordt dhr. Hulsman dat cliŽnten die geen gebruik maken van het Agis-pakket, eenmaal in het jaar aangeschreven worden door de dienst om zich aan te melden.

 

         Overgang WVG:
Dhr. Masthoff deelt mee dat de uitvoeringstaak WVG vanaf 1 januari niet meer onder de SDA valt maar ondergebracht is bij DMO. Het SDA-personeel dat deze taak nu uitvoert, zal op detacheringsbasis geplaatst worden bij DMO. Op iets langere termijn zal (ook voor de WVG-afdeling) nog een efficiŽntieslag plaatsvinden binnen DMO, waarbij ook de ondernemingsraden betrokken zullen worden. Op een vraag van dhr. Winkel antwoordt dhr. Masthoff dat naar verwachting de overgang per 1 januari 2005 geen problemen oplevert, aangezien zowel dossiers als personeel volledig overgedragen worden.

 

         Positie Sociaal Raadslieden:
Dhr. Masthoff deelt mee dat de sociaal raadslieden per 1 april 2005 uit de Stopera vertrekken; per 1 maart 2005 gaan de loketten in de Stopera dicht voor cliŽnten. De taken worden overgeheveld, waarbij 4 fte in de stadsdelen gaan werken. Over de implementatie gaat dhr. Hulsman overleggen met de decentrale werkgevers.

 

         Verordening cliŽntenparticipatie DWI:

 

Dhr. Ter Bruggen is verbaasd over het bestaan van een verordening cliŽntenparticipatie van 11 december 2003, die grote overlappingen vertoont met het rapport Tien Bouwstenen. De verordening was de werkgroep implementatie cliŽntenparticipatie DWI niet bekend.
Dhr. Masthoff antwoordt dat deze verordening genoemd werd in de brief van de wethouder d.d. 1 juli 2004 n.a.v. Tien Bouwstenen, en dat in de brief van dhr. Masthoff d.d. 11 oktober 2004 n.a.v. Tien Bouwstenen gemeld wordt dat de nieuwe verordening dient aan te sluiten op de huidige verordening. Mw. Van Tiggelen vult aan dat zij zal nagaan of de verordening in de werkgroep op tafel is gekomen m.b.t. de aanpassing n.a.v. het duale stelsel.

 

Dhr. Mendel stelt met zware teleurstelling vast dat mw. Van Meerten van de Bestuursdienst de wethouder negatief geadviseerd heeft over de financiŽle middelen (Ä 30.000) voor de implementatie van de cliŽntenparticipatie DWI. Hij schetst de achtergrond van deze Ä 30.000, beginnend van 2 Ĺ jaar geleden, destijds bedoeld voor de facilitering van de cliŽntenraad.
Dhr. Masthoff antwoordt dat de wethouder degene is die een besluit neemt en dat er nog geen besluit is genomen n.a.v. het advies van mw. Van Meerten. Dhr. Masthoff vraagt dhr. Mendel wat er momenteel stokt vanwege ontbrekende financiering.
Dhr. Mendel antwoordt dat scholing en werving de voornaamste posten zijn. Hij is van mening dat het met het oog op de onafhankelijkheid van de cliŽntenraad beter is als niet alle (financiŽle) zaken via SDA/DWI lopen.

De werkgroep implementatie zal half januari aan dhr. Masthoff een voordracht van 3 personen leveren voor de functie van secretaris (structureel). Dhr. Masthoff oppert de mogelijkheid om structureel een post voor scholing op te nemen, met wellicht voor 2005 een hoger bedrag vanwege de te verwachten personele wisselingen.

Dhr. Winkel heeft begrepen dat de begroting cliŽntenraad 2005 al vastligt.
Dhr. Hulsman antwoordt dat alleen de buitenmuren van de begroting vastgesteld zijn. De invulling van de posten kan de cliŽntenraad via de werkgroep alsnog indienen.

 

3.       Wet Kinderopvang

 

         Dhr. Hulsman deelt mee dat inmiddels alle cliŽnten die gebruik maken van de SDA-kinderopvang zijn opgeroepen (inclusief een herhaalde oproep), en dat de meesten gekomen zijn en een toekenning gekregen hebben voor de gemeentelijke toelage. Voor de aanvraag van de belastingtoelage worden zij zonodig bijgestaan door de SDA. De SDA coŲrdineert de kinderopvang nu ook voor de inburgeraars en (in opdracht van de stadsdelen) voor studenten en tienermoeders.

 

         Dhr. Ter Bruggen vraagt of potentiŽle gebruikers van kinderopvang niet afgeschrikt worden door de berichten dat een grotere bijdrage gevraagd wordt.
Dhr. Hulsman antwoordt dat in de brieven en ook via de kinderdagverblijven nadrukkelijk is gecommuniceerd dat bijna alle SDA-aanvragers 100% vergoed zullen krijgen. Op dit moment komen er kinderdagverblijven in de moeilijkheden door vraaguitval van de kant van particulieren. Dhr. Hulsman hoopt dat een gunstig bijverschijnsel hiervan zal zijn dat te dure kinderdagverblijven weggeconcurreerd worden.

 

4.        ďBetalen op MaatĒ

         Dhr. Hulsman vervangt dhr. Koster, en geeft een uiteenzetting van de stand van zaken. De cliŽnten zijn over ďbetalen op maatĒ geÔnformeerd via de Sociale Dienst Post. Omdat het achteraf verrekenen van inkomsten veel problemen oplevert, gaat in de nabije toekomst de uitkering pas betaald worden na ontvangst van de inkomstenverklaring van de cliŽnt. Indien de cliŽnt de inkomstenverklaring tijdig aanlevert, blijft de dag van uitbetaling hetzelfde. De meeste cliŽnten (waaronder alle nieuwe) ontvangen de uitkering aan het eind van de maand. Voor degenen die de uitkering eerder ontvangen, blijven de inkomsten vooralsnog achteraf berekend worden, omdat anders de uitkering feitelijk verschoven zou worden.

 

         Dhr. Ter Bruggen betreurt het dat er geen vertegenwoordiger van de cliŽntenraad betrokken is geweest met dit onderwerp. Dhr. Hulsman oppert dat de cliŽntenraad betrokken kan worden wanneer het onderwerp van de dag van uitbetaling aan de orde komt in de Dienst Werk en Inkomen.

 

         Dhr. Kroon wijst erop dat een verschuiving van de betaaldatum cliŽnten in problemen zou kunnen brengen. Dhr. Masthoff beaamt dit, en geeft aan dat hij daarom zeer terughoudend is bij het eventuele opschuiven van de betaaldatum voor bestaande cliŽnten. Hij heeft de opdracht uitgezet om te onderzoeken hoeveel cliŽnten momenteel een betaaldatum vůůr het eind van de maand hebben, en hoeveel het zou kosten om deze cliŽnten met inzet van een eenmalige compensatie over te zetten naar uitbetaling aan het eind van de maand. Bij het UWV is al ervaring met een voorschot m.b.t. verschuiving van uitbetaling.

 

5.        Juridisch Kader Huisbezoek ďKlant in BeeldĒ

 

         Dhr. Masthoff deelt mee dat, in tegenstelling tot het bericht hierover van de bijstandsbond, dhr. Mandemakers niet aanwezig zal zijn in het forum over het huisbezoek vandaag 14 december. Hiertoe heeft dhr. Masthoff alsnog besloten naar aanleiding van het politieke karakter van het forum; de wethouder zou in dit licht als enige vertegenwoordiger van het gemeentebeleid geschikt zijn.

 

         Dhr. Husers zet de belangrijkste punten uiteen van het Juridisch Kader Huisbezoek ďKlant in BeeldĒ, het huisbezoek bij bestaande cliŽnten. Het huisbezoek vindt alleen plaats bij medewerking van de cliŽnt. Indien de cliŽnt geen medewerking geeft, wordt een afspraak op het kantoor gemaakt op zeer korte termijn. Worden n.a.v. die afspraak en bestandskoppelingen geen onrechtmatigheden gevonden, dan wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet zonder huisbezoek. Worden er wel signalen van fraude geconstateerd, dan volgt wel een huisbezoek, dat bij weigering van de cliŽnt kan leiden tot opschorting c.q. beŽindiging van de uitkering.

 

         Dhr. Ter Bruggen is bezorgd over de ondervraging van de buren, het zogenaamde omgevingsinterview.
Dhr. Husers benadrukt dat dit middel uiterst zorgvuldig ingezet zal worden, met als harde voorwaarde een gegrond vermoeden van fraude.

 

         Dhr. Ter Bruggen heeft signalen ontvangen dat bij weigering van het huisbezoek door de cliŽnt gedreigd wordt met beŽindiging van de uitkering.
Dhr. Masthoff antwoordt dat een dergelijke dreiging ongeoorloofd is. Er wordt een folder ďhuisbezoek klant in beeldĒ gemaakt, die bij het huisbezoek overhandigd wordt, zodat de cliŽnt achteraf ook de gang van zaken kan plaatsen en controleren. In goed overleg met de DWI laat dhr. Masthoff ook een folder ďhuisbezoek nieuwe aanvraagĒ maken. Het huisbezoek nieuwe aanvraag valt onder de verantwoordelijkheid van DWI, en heeft andere regels dan het huisbezoek klant in beeld. Op het verzoek van dhr. Ten Bruggen en dhr. Marsman om deze folder beschikbaar te stellen aan de cliŽnt vůůr de dag van het huisbezoek, antwoordt dhr. Masthoff dat dit niet gedaan wordt omdat het doel van het huisbezoek (waaronder vaststellen huissituatie) hierdoor ondermijnd zou worden.

 

         Dhr. Kroon vraagt wat bij verdenking van fraude de juridische grond is voor een gedwongen huisbezoek. Valt dit dan onder opsporing?
Dhr. Husers antwoordt dat bij verdenking van fraude het huisbezoek niet gedwongen is in die zin dat er binnengegaan zou worden met de juridische grond van last. Het niet toestaan kan in geval van fraudeverdenking wel consequenties hebben voor de uitkering. Er is dan nog steeds geen sprake van opsporing. Wel zal in deze situatie iemand van de sociale recherche ingeschakeld worden.

 

         Mw. Plukker geeft aan dat de huisbezoeken in de praktijk minder zorgvuldig verlopen, en dat zelfs in het door de dienst opgemaakte verslag soms de onbehoorlijke bejegening vastgelegd is.
Dhr. Masthoff adviseert haar in voorkomende gevallen een klacht in te dienen. Dhr. Husers benadrukt dat het project ďKlant en beeldĒ strak toeziet op de juiste werkwijze van de medewerkers, en klachten en bezwaarschriften zeer serieus neemt.

 

         Dhr. Marsman is bezorgd dat er een soort hetze-sfeer ontstaat zoals hij die ervoer tijdens de megabanenmarkt, waarbij de stress cliŽnten de energie ontneemt om een klacht in te dienen.
Dhr. Husers benadrukt dat alleen in geval van fraude hard opgetreden wordt. Hij hoopt dat de cliŽntenraad helpt om te communiceren dat een standaard-huisbezoek bij een bestaande cliŽnt zeker niet de vorm en het gewicht van een huiszoeking krijgt.

 

         Dhr. Veenboer is van mening dat een cliŽnt van te voren dient te weten wat er wel en niet gevraagd mag worden, en wat wel of niet het gevolg is wanneer er geen antwoord gegeven wordt.
Dhr. Masthoff antwoordt dat er naar legitimatie gevraagd wordt, en dat er verder vragen gesteld worden m.b.t. het vaststellen van de rechtmatigheid van de uitkering.

 

         Mw. Van der Vliet vraagt naar de juridische status van het huisbezoek m.b.t. artikel 12 van de EVRM (eerbiediging van de rechten van de mens). Ze vraagt of met het huidige juridisch kader de oude stukken vervallen zijn, waarin ook sprake was van het maken van fotoís. Zij geeft aan dat in de feitelijke praktijk beŽindiging plaatsvindt zonder dat sprake is van echte fraude, en cliŽnten niet-kloppende verhoorverslagen moeten tekenen.
Dhr. Masthoff antwoordt dat bij zijn weten niet gefotografeerd wordt. Het verslag van het gesprek Ė er is geen sprake van een verhoor Ė wordt aan de cliŽnt voorgelezen. Wanneer de cliŽnt akkoord is met de tekst, wordt hem gevraagd te tekenen; zonodig wordt de tekst gewijzigd. Het huisbezoek voldoet aan juridische maatstaven. Wanneer de werkwijze in de praktijk niet overeenkomt met het juridisch kader, wordt geadviseerd dit (met documentatie) aan de kaak te stellen. Dhr. Husers vult aan dat in het verleden te vaak en onnodig verklaringen werden vastgelegd. Volgens de nieuwe richtlijn gebeurt dit nu alleen als er een probleem is.

 

         Mw. Van der Vliet vraagt tot hoe laat de huisbezoeken plaatsvinden. Ze wil criteria die gehanteerd worden om vast te stellen of sprake is van samenwoning. Ze wil dat de mogelijkheid van een omgevingsinterview vervalt. Ze wil dat de duur van de opschorting verlengd wordt van 3 dagen naar een week. Ten slotte wil zij weten wat de fraudeprofielen zijn.
Dhr. Masthoff antwoordt dat de eerste poging tot huisbezoek overdag verricht wordt, niet vroeger dan ongeveer 8 uur. Wanneer niemand aangetroffen wordt, vindt de tweede poging plaats buiten kantooruren. In de notulen zal worden opgenomen hoe laat het huisbezoek ten vroegste en ten laatste plaats kan vinden (actie mw. Van Tiggelen).

 

         Note: de normale tijden zijn de volgende: de handhavingsspecialisten komen omstreeks 07.00 uur in dienst, bereiden de zaken nog even voor en gaan tussen 07.30 uur en 11.00 uur in ieder geval op huisbezoek. De vervolghuisbezoekenvinden plaats tot en met 19.00 uur in de avond. In het kader van Klant in Beeld kan het voorkomen dat de huisbezoeken plaatsvinden na 19.00 uur en op zaterdag.

 

         De fraudeprofielen zijn momenteel nog niet beschikbaar, en bovendien is het de vraag of die openbaar gemaakt zullen worden.

 

         Dhr. Segers vraagt naar de achtergrond van de verschillen tussen het huisbezoek voor nieuwe cliŽnten en het huisbezoek voor bestaande cliŽnten. Hij vraagt of ook cliŽnten in sociale pensions, in een inrichting (met woning buiten de inrichting) en langdurig verblijvend in het ziekenhuis op die locaties een huisbezoek kunnen krijgen.
Dhr. Husers antwoordt dat de verschillen samenhangen met de jurisprudentie. Zo kan het huisbezoek bij nieuwe cliŽnten wel en bij bestaande cliŽnten niet afgedwongen worden op straffe van beŽindiging. CliŽnten in een inrichting of ziekenhuis krijgen daar geen huisbezoek; cliŽnten in een sociaal pension kunnen wel een huisbezoek krijgen. Dhr. Masthoff vult aan dat de verwachting niet is dat alle bestaande cliŽnten een huisbezoek krijgen. De besluitvorming over wie van de bestaande cliŽnten een huisbezoek krijgen, zal uiterlijk eind januari plaatsvinden.

 

         Dhr. Winkel vraagt als vertegenwoordiger van de Stichting Gehandicaptenoverleg Amsterdam of de medische dossiers beschikbaar zijn bij het huisbezoek. Indien de aanwezigheid van een buddy noodzakelijk is, hoe wordt dit dan geregeld?
Dhr. Husers antwoordt dat de gegevens ďmedische beperkingenĒ normaliter aanwezig zijn en meegenomen worden op huisbezoek; hieraan wordt specifiek aandacht besteed in de werkinstructie van de medewerkers. Naar bevind van zaken wordt het huisbezoek aangepast (zoals in het geval dat een buddy aanwezig dient te zijn), en wordt er zorgvuldig naar een goede oplossing gezocht.

         Dhr. Winkel zal dhr. Husers buiten het overleg benaderen met een casus betreffende een erfenis (dus vermogen) toegewezen met de voorwaarde dat niet verkocht zal worden.

 

         Mw. Plukker vraagt of de cliŽnt in geval van verdenking van fraude verteld wordt, van wat voor fraude hij verdacht wordt. Verder is zij bezorgd wat er gebeurt wanneer een cliŽnt langer in een ziekenhuis verkeert en daardoor niet van huisbezoeken en uitnodigingen op de hoogte is.
Dhr. Husers antwoordt dat de cliŽnt in voorkomende gevallen ook verneemt van wat voor fraude hij verdacht wordt. Hij deelt de zorg van mw. Plukker m.b.t. bijvoorbeeld ziekenhuisopname. In de praktijk zal opschorting of beŽindiging niet altijd verkomen kunnen worden, maar wel kan zeer snel hersteld worden op grond van aanvullende informatie. Dhr. Masthoff adviseert om in geval van bijv. ziekenhuisopname de dienst op de hoogte te stellen.

 

6.        Rondvraag en sluiting

 

         Dhr. Bijma stelt een vraag over de uitvoering van de tegemoetkoming van Ä 60,-- ter aanvulling van de AOW waartoe de Tweede Kamer heeft besloten.
Dhr. Hulsman antwoordt dat de uitvoering geregeld is door de SVB. De SDA brengt zelf een kleine aanpassing aan zodat het bedrag niet meegerekend wordt voor de bijstandsaanvulling van de AOW.

 

         Dhr. Ter Bruggen wijst erop dat het aanstaande overleg een mijlpaal is: de cliŽntenraad is in 1990 opgericht (met een verordening uit 1991). Het zou een goed moment zijn voor een inventarisatie van wat de cliŽntenraad bewerkstelligd heeft.
Dhr. Masthoff voegt hieraan toe dat in 2005 ook een passende afsluiting op zijn plaats zal zijn van de overleggen van de SDA met de huidige cliŽntenraad.

 

         Dhr. Marsman vraagt m.b.t. het huisbezoek of de cliŽnt zijn hele dossier ter inzage moet geven. Hij is bezorgd dat wanneer een cliŽnt dit niet wil, het opgevat wordt als tegenwerking.
Dhr. Masthoff antwoordt dat de medische dossiers niet ter inzage hoeven te worden gegeven bij huisbezoek. De medische expertise en uitvoering ligt bij de keuringsarts, die advies uitbrengt aan de dienst. Dhr. Masthoff is er een voorstander van dat de cliŽnt van DWI een informatieset zal krijgen waarin o.a. rechten en plichten, reÔntegratie en bijzondere bijstand uiteengezet worden.

 

         Mw. Van der Vliet vraagt wat de zogenaamde beheersteams zijn.
Dhr. Masthoff antwoordt dat de bestaande klanten van de SDA DWI-proof gemaakt worden, en in afwachting van de implementatie van de DWI-klantenteams opgenomen worden in de SDA-beheersteams. Op deze manier blijven de betreffende cliŽnten DWI-proof en gereed voor een soepele overgang naar DWI.

 

         Mw. Van der Vliet vraagt waarom aanvragen van chronisch zieken zo vaak afgewezen worden.
Dhr. Hulsman antwoordt dat de dienst zich bij de regeling chronisch zieken baseert op het advies van de GGD. Indien de GGD een bedrag voorstelt, voegt de SDA aan dat bedrag een toeslag van 40% toe en maakt de regeling structureel.

 

         Dhr. Winkel wenst iedereen prettige Kerst en een gelukkig nieuw jaar.

 

         Dhr. Mendel dankt de notulist, aanwezig voor de laatste keer, voor het goede niveau van de notulen.

 

         Dhr. Mendel sluit de vergadering, en spreekt hierbij de nieuwjaarswens uit dat dienst en cliŽnten, met de hulp van de cliŽntenraad, elkaar op een correcte en positieve manier aanspreken.

 

Het volgende overleg cliŽntenraad-SDA vindt plaats op 8 februari 2005 Locatie Marktplein Nieuw West in het Auditorium/Filmzaal.


 

Actielijst

 

 

Afhandeling

Informatie over de uitrol klantmanagement aan cliŽnten aanbieden via Sociale Dienst Post

SDA

08-06-2004

 

schriftelijke samenvatting uitrol Klant in beeld aan de cliŽntenraad geven

SDA

12-10-2004

 

rapporteren over rolstoeltoegankelijkheid regiokantoren

SDA

12-10-2004

Rappel verstuurd

in de notulen opnemen hoe laat het huisbezoek ten vroegste en ten laatste plaats kan vinden

SDA

14-12-2004

gereed