Aan Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam

 

 

††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Amsterdam, 16-10-2004

 

Mevrouw/Mijnheer,

 

 

Verzoek aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam

 

Hierbij verzoeken onderstaande organisaties de burgemeester en wethouders van Amsterdam onmiddellijk te stoppen met het afleggen van huisbezoeken bij cliŽnten van de gemeentelijke sociale dienst, alsmedeonmiddellijk te stoppen met het afleggen van huisbezoeken bij nieuwe aanvragers van een uitkering WWB/IOAW/IOAZ.

 

De huisbezoeken zijn in strijd met de grondrechten die burgers genieten in een democratische samenleving. Wij beroepen ons daarbij op:

- ††††††††† De Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden Artikel 8

-                     Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke RechtenArtikel 17

-                     De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Artikel 12

-                     De ontwerp Europese Grondwet Artikel II-7

 

Meer subsidiair vragen wij burgemeester en wethouders onmiddellijk te stoppen met het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken bij cliŽnten van de gemeentelijke sociale dienst, alsmedeonmiddellijk te stoppen met het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken bij nieuwe aanvragers van een uitkering WWB/IOAW/IOAZ.

 

Meer subsidiair vragen wij burgemeester en wethouders onmiddellijk te stoppen met het categoriaal afleggen van (onaangekondigde) huisbezoeken bij cliŽnten van de gemeentelijke sociale dienst, alsmedeonmiddellijk te stoppen met het afleggen van (onaangekondigde) huisbezoeken bij nieuwe aanvragers van een uitkering WWB/IOAW/IOAZ.

 

Meer subsidiair vragen wij burgemeester en wethouders vast te stellen dat het niet medewerken aan een huisbezoek door (toekomstige) cliŽnten van de sociale dienstgeen reden mag zijn om:

-een uitkering niet in behandeling te nemen.

-een uitkering te weigeren dan wel op te schorten.

-de hoogte van de uitkering aan te passen.

-een (strafrechterlijk) onderzoek te starten tegen de betreffende cliŽnt.

 

Grondrechten zijn er juist om burgers te beschermen tegen ongelimiteerd overheidsoptreden. De inlichtingen- en medewerkingsplicht zoals vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand vormt geen juridische basis voor het (categoriaal) inperken van de grondrechten van uitkeringsgerechtigden. Mocht dit wel zo zijn dan zouden zij immers volkomen rechteloos zijn daar de inlichtingen- en medewerkingsplicht geen grenzen stelt aan het ingrijpen in iemands privť leven.

Een dergelijke vergaande inmenging in iemands gezins- en privť-leven kan niet enkel vastgesteld worden middels gemeentelijk beleid als er geen sprake is van een expliciete wettelijke bevoegdheid.

 

De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit verliezen hun waarde als met behulp van de inlichtingenplicht de grondrechten van burgers worden omzeild. In redelijkheid kan van niemand gevraagd worden vrijwillig af te zien van de fundamentele grondrechten. Als de sociale dienst wil binnentreden in een woning heeft zij zich te houden aan de (grond)wettelijke bescherming die voor iedere andere burger ook geldt. Een gerede verdenking van een strafbaar feit en een schriftelijke machtiging tot binnentreden door een daartoe bevoegd ambtenaar. Voor het doorzoeken van een woning is daarnaast een huiszoekingsbevel noodzakelijk. Zo heeft de wetgever het bedoeld.

 

Dit verzoek moet worden gezien als een aanvraag in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Gezien de ernst van de zaak en gegeven het inmiddels plaatsvinden van de huisbezoeken verzoeken wij Burgemeester en Wethouders de huisbezoeken van de Sociale Dienst voorlopig op te schorten, indien noodzakelijk tot de rechter over de rechtmatigheid heeft beslist

Uw reactie op deze aanvraag zien wij gaarne binnen afzienbare tijd tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Comitť Vrouwen en de Bijstand Amsterdam/EVA

Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam

 

Correspondentieadres:

Bijstandsbond

Da Costakade 158

1053 XC Amsterdam

 

 

CC:

leden commissie Werk en Inkomen

fractievoorzitters politieke partijen gemeenteraad