Bezoekadres

Stadhuis, Amstel 1

1011 PNAmsterdam


Postbus 202

1000 AEAmsterdam

Telefoon 020 552 9111

Fax 020 552 3426

www.amsterdam.nl


 

Directie Stedelijke Bestuursadvisering

 


Retouradres: BDA, Postbus 202, 1000 AEAmsterdam


     

Bijstandsbond

Da Costakade 158

1053 XCAMSTERDAM

     

     


Datum†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 29 november 2004

Ons kenmerk††††††††††††††††††††††††††† 15754

Behandeld door††††††††††††††††††††††† W. Husers

Onderwerp††††††††††††††††††††††††††††† huisbezoeken, uw brief van 18 oktober jl.

 

 

Geachte mevrouw / meneer,

 


 
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief bericht ik u het volgende.

 

Medio februari van dit jaar heb ik ingestemd met de aanpak van de directie van de Sociale Dienst om het huisbezoek als onderdeel van de totale beoordeling van de recht- en doelmatigheid van de uitkering in te brengen.

Een goede uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) vraagt om een effectieve controle, waarbij instroom in de uitkering zoveel mogelijk beperkt dient te worden en verblijf in de uitkering zo kort mogelijk dient te zijn. In dit kader past het om huisbezoeken zowel preventief als repressief in te zetten. Onderzoeken wijzen uit dat het ontbreken van fysieke controles de mogelijkheid van fraude open laat.

De resultaten bij huisbezoeken die worden verricht bij aanvragen levensonderhoud geven dat eens te meer aan. Een substantieel deel van de aanvragen wordt afgewezen op grond van een onjuiste opgave van de woon- en/of gezinssituatie. Omdat deze sluitende aanpak voorheen slechts bij uitzondering werd toegepast, mag worden verondersteld dat een aantal klanten ten onrechte een uitkering ontvangt.

 

Ik acht het daarom noodzakelijk een uitgebreide controle door middel van huisbezoeken toe te passen. Ik baseer mij daarbij op art. 53a van de Wet Werk en Bijstand. Daarbij houd ik rekening met art. 8 van de Europese Verklaring van de rechten van de Mens alsmede de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als uitwerking van art.10 van de Grondwet. De strekking daarvan is dat inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is geoorloofd, tenzij de noodzaak aanwezig is en de regels van de Wbp worden nageleefd

 

Niettemin realiseer ik mij dat het huisbezoek een gevoelig onderwerp is.

Bij de aanpak was en is mijn belangrijkste zorg dan ook te garanderen, dat de medewerkers die de huisbezoeken verrichten professioneel omgaan met de klanten tijdens het huisbezoek. Hiertoe is een aantal waarborgen ingebouwd, waaronder het juridisch kader rond de huisbezoeken (waarvan u in het bezit bent), dat tot stand is gekomen na advies van de gemeente advocaat en de afdeling Juridische Zaken van de Sociale Dienst, als ook werkvoorschriften en opleidingen voor de medewerkers die de huisbezoeken verrichten.

Dit kader geldt alleen met betrekking tot klanten die een uitkering ontvangen. Het kader met betrekking tot klanten die een uitkering aanvragen geeft wettelijk ruimere mogelijkheden. Het komt erop neer dat de klant verplicht kan worden mee te werken aan het huisbezoek om de juistheid van de aanvraag van levensonderhoud vast te kunnen stellen. Een belangrijke mogelijkheid om de door de klant verstrekte gegevens omtrent de woon- en/of gezinssituatie te verifiŽren is het huisbezoek.

 

Ik heb er ten volle begrip voor dat u opkomt voor de belangen van de klanten van de Sociale dienst. Dat is ook mijn belang. Het is echter mijn taak om dat belang te beperken tot de klanten die rechtmatig een beroep doen op bijstand. Ik ga ervan uit dat u dit met mij deelt.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

A. Aboutaleb

Wethouder Werk en Inkomen